Neo Pentan

Cho 0,2 mol lysin tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối thu được là

A. 44,0 gam.       B. 43,8 gam.       C. 36,7 gam.       D. 36,5 gam.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời