Neo Pentan

Cho 10 ml dung dịch CuSO4 0,1M vào ống nghiệm chứa 30 ml dung dịch NaOH 0,1M, thu được kết tủa. Cho dung dịch glucozơ vào ống nghiệm thì thấy kết tủa tan tạo thành dung dịch X. Điều khẳng định nào sau đây không đúng?

A. Kết tủa trong ống nghiệm là Cu(OH)2.

B. Thí nghiệm chứng minh glucozơ có tính chất anđehit.

C. Thay glucozơ bằng fructozơ vẫn xảy ra hiện tượng tương tự.

D. Dung dịch X có màu xanh lam.

Neo Pentan chọn trả lời