Neo Pentan

Cho 11,44 gam hỗn hợp gồm Na và Na2O vào 200 ml dung dịch chứa HCl 0,6M và AlCl3 0,4M. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được 1,344 lít khí H2 (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 3,12.         B. 5,46.         C. 4,68.         D. 3,51.

Neo Pentan chọn trả lời