Neo Pentan

Cho 11,68 gam muối hiđrocacbonat phản ứng hết với dung dịch H2SO4 (dư), thu được dung dịch chứa 9,6 gam muối sunfat trung hoà. Công thức của muối hiđrocacbonat là

A. Mg(HCO3)2.       B. Ba(HCO3)2.

C. Ca(HCO3)2.       D. NaHCO3.

Neo Pentan chọn trả lời