nguyễn ngọc hà như

Cho 12g Mg vào 1 lít dung dịch ASO4 và BSO4 có cùng nồng độ là 0.1M ( Biêt Mg đứng trước A, A đứng trước B trong dãy hoạt động hóa học)
a, Chứng tỏ rằng A, B kết tủa hết ) Biết rằng phản ứng trên cho ta chất rắn C có m= 19.2 và khi cho C tác dụng với H2SO4 loãng, dư thì còn lại một kim loại không tan có m=6.4g. Xác định 2 kim loại A,B
b, Lấy 1 lít dung dịch chứa ASO4 và BSO4 với nồng độ muối muối là 0,1M và thêm vào đó m gam Mg. Lọc lấy dung dịch B thêm NaOH dư vào dung dịch D được kết tủa E. Nung kết tủa E ở ngoài không khí đến khối lượng không đổi cuối cùng được chất rắn có khối lượng là 10 gam. tính khối lượng m của Mg đã dùng

Neo Pentan chọn trả lời