Neo Pentan

Cho 13,2 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, Cu vào 300 ml dung dịch CuSO4 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được m gam chất rắn Y. Hoàn tan hết Y trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, được 4,48 lít khí SO2 thoát ra (đktc). Giá trị m là

A. 12,8       B. 19,2       C. 16,8       D. 21,4

Neo Pentan chọn trả lời