Minh Anh

Cho 13,25 gam hỗn hợp Al và Fe vào 500ml dung dịch Cu(NO3)2 0,75M và Fe(NO3)3 0,4M thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X, lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu 20 gam oxit duy nhất. Giá trị m:

A. 24        B. 21,2        C. 26,8        D. 22,6

Neo Pentan bình luận trả lời