Neo Pentan

Cho 158,4 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 vào bình kín không có không khí rồi nung ở nhiệt độ cao, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 103,2 gam rắn Y. Hòa tan hoàn toàn rắn Y vào dung dịch HNO3 loãng dư được NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Q. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Q được kết tủa Z, nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Giá trị m là

A. 196 gam.         B. 115,2 gam

C. 128 gam         D. 120 gam

Neo Pentan chọn trả lời