Neo Pentan

Tiến hành các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường:
(a) Cho dung dịch HCl đặc, dư tác dụng với KMnO4.
(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH dư.
(c) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư).
(d) Cho a mol Na vào dung dịch chứa 2a mol CuSO4.
(e) Cho 1,5a mol P2O5 vào dung dịch chứa a mol K3PO4 và 3a mol KOH.
(g) Cho a mol NaOH vào dung dịch chứa a mol Ba(HCO3)2 và a mol NaHCO3.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối có cùng số mol là

A. 3.       B. 5.       C. 4.       D. 6.

tùng đã trả lời