trangleo68

Cho 16,88 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeCO3, FeS, FeS2 (trong đó oxi chiếm 20,853% theo khối lượng) tan hoàn toàn trong 70 gam dung dịch H2SO4 78,4% thu được dung dịch Y và 7,168 lít hỗn hợp hai khí (đktc). Chia dung dịch Y thành 2 phần bằng nhau:

Phần 1: Cho vào dung dịch BaCl2 dư thu được 37,28 gam kết tủa

Phần 2: Cho vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?

A. 37,28          B. 47,98          C. 42,63          D. 45,65

Neo Pentan chọn trả lời