Neo Pentan

Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là

A. 1,2.       B. 1,8.         C. 2,4.       D. 2.

NguyenTranPhucThien đã trả lời