Neo Pentan

Cho 200 ml dung dịch Ca(OH)2 3M vào 500 ml dung dịch KHCO3 1M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 30.       B. 40.       C. 60.       D. 50.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời