HH10

Cho 200 ml dung dịch NH4Cl 1,0M vào 200 ml dung dịch NaOH đun nhẹ cho khí NH3 thoát ra hết. Sau phản ứng thu được dung dịch chứa 12,56 gam. Tính nồng độ mol/l của dung dịch NaOH.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời