meomimi

Cho 22,4 g sắt vào một dung dịch chứa 18,25 g axit clohiđric (HCl) tạo thành sắt (II) clorua (FeCl2) và khí hiđro (H2)
a. Lập phương trình hoá học của phản ứng trên?
b. Chất nào còn dư sau phản ứng và có khối lượng là bao nhiêu?
c. Tính thể tích của khí hiđro thu được (đktc)

Neo Pentan đã chọn câu trả lời