Neo Pentan

Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch CuSO4 0,05M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là

A. 2,32.       B. 3,84.       C. 1,68.       D. 0,64.

Neo Pentan chọn trả lời