Ahahahhh

Cho 2,34 g Mg vào 250ml dung dịch X chứa hỗn hợp Fe(NO3)3 0,12M và Cu(NO3)2 sau một thời gian thu được 3,78 gam kết tủa và dung dịch Y chứa 3 muối, lọc bỏ kết tủa. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Y trong điều kiện không có không khí thì lượng kết tủa lớn nhất thu được là 8,63 g. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra và tính nồng độ mol và Cu(NO3)2 trong dung dịch X

Neo Pentan chọn trả lời