PPAA

Cho 24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu có tỉ lệ số mol Fe : Cu = 6 : 1 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,688 lít khí duy nhất SO2 (đktc) và m gam chất rắn Y gồm 3 chất. Nếu cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 8,4 lít SO2 (đktc). Số mol H2SO4 tham gia phản ứng với hỗn hợp X là:

A. 0,54mol        B. 0,48mol        C. 0,36mol        D. 0,90mol

taco đã bình luận