minh son

Cho 24,68 gam hỗn hợp E gồm Mg, FeO, Fe(OH)2, FeCO3 và FeCl2 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch X chứa 68,82 gam muối và 0,16 mol hỗn hợp khí Y gồm CO2 và NO, tỉ khối của Y so với He là 8,375. Cho dung dịch NaOH dư vào X, sau phản ứng thu được 30,5 gam kết tủa. Mặt khác, cho 24,68 gam hỗn hợp E tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 0,23 mol khí SO2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe(OH)2 trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 17.        B. 18        C. 19.        D. 20.

Neo Pentan chọn trả lời