Cao Vũ Trân

Cho 30 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO và Fe(NO3)2 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,725 mol H2SO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 90,4 gam muối sunfat trung hòa và 3,92 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2 và H2. Biết tỉ khối của Z so với H2 là 33/7. Phần trăm khối lượng Al trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 14,15%            B. 13%           C. 13,4%           D. 14,1%

nguyentu trả lời