Neo Pentan

Cho 3,04 gam hỗn hợp A gồm 2 amin no đơn chức tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl 0,2M. Thể tích nitơ và CO2 (đktc) tương ứng sinh ra khi đốt hết hỗn hợp A trên:

A. 0,224 lít; 0,224 lít          B. 0,448 lít; 0,448 lít

C. 0,672 lít; 0,672 lít          D. 0,896 lít; 2,688 lít.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời