Neo Pentan

Cho 3,1 gam CH3NH2 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 8,10.       B. 6,75.       C. 13,50.       D. 12,15.

Neo Pentan chọn trả lời