Neo Pentan

Cho 3,16 gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc (dư), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số mol HCl bị oxi hóa là

A. 0,10.       B. 0,05.       C. 0,02.       D. 0,16.

Neo Pentan chọn trả lời