Neo Pentan

Cho 320 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào V lít dung dịch Al2(SO4)3 1M; sau khi các phản ứng kết thúc thu được 82,38 gam kết tủa. Giá trị của V nào sau đây là đúng?

A. 120         B. 150         C. 100         D. 160

Neo Pentan đã chọn câu trả lời