Thuy Tram_1605

Cho 33,6 gam bột Fe vào 200 ml dung dịch X chứa Cu(NO3)2 0,5 M và Fe(NO3)3 0,75 M, AgNO3 0,5 M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn và dung dịch A. Tính giá trị của m và nồng độ mol các chất trong A.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời