Ngoc Lan

Cho 3,38 gam hỗn hợp X gồm CH3OH, CH3COOH, C6H5OH tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra khỏi dung dịch 672ml khí (đktc). Cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp rắn Y. Khối lượng Y là:

A. 3,61        B. 4,70        C. 4,67        D. 4,04

Neo Pentan đã chọn câu trả lời