nhanin155

Cho 37,58 gam dung dịch Y gồm MgCl2 (0,03 mol) và CaCl2 (0,05 mol) tác dụng với 100 gam dung dịch Z chứa Na2CO3 21,2% thu được dung dịch T. Nhận thấy khối lượng của dung dịch T giảm x gam so với tổng khối lượng dung dịch Y và Z. Tính x.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời