HH10

Cho 400 ml dung dịch NaOH 4,0M vào 400 ml dung dịch NH4Cl 2M và HCl 3M đun nhẹ thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được chất rắn Y. Nung Y ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. Vậy % khối lượng NaCl trong hỗn hợp Z là ?

Neo Pentan đã chọn câu trả lời