Neo Pentan

Cho 4,48 gam Fe tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là

A. 17,28.       B. 5,12.        C. 8,64.        D. 25,92.

Neo Pentan chọn trả lời