Neo Pentan

Cho 4,6 gam hỗn hợp Al, Zn phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X và 2,8 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 18,080.       B. 13,785.       C. 13,475        D. 22,350.

Neo Pentan chọn trả lời