Neo Pentan

Cho 5 lít dung dịch HNO3 68% (D = 1,4 gam/ml) phản ứng với xenlulozơ dư thu được m kg thuốc súng không khói (xenlulozơ trinitrat), biết hiệu suất phản ứng đạt 90%. Giá trị m gần nhất với

A. 8,5.       B. 7,5.       C. 6,5.       D. 9,5.

Neo Pentan chọn trả lời