HH10

Cho 5,68 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,672 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Dung dịch Y tác dụng tối đa với 0,1 mol Fe. Tính số mol của HNO3 có trong dung dịch ban đầu.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời