Thuy Tram_1605

Cho 8,1 gam Al vào 350 ml dung dịch chứa AgNO3 1M và Cu(NO3)2 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y.

  1. Tính giá trị của m
  2. Cho 700 ml dung dịch NaOH 1M vào X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được a gam kết tủa. Tính giá trị của a.
Neo Pentan đã chọn câu trả lời