Neo Pentan

Cho a gam hỗn hợp A gồm Fe2O3, Fe3O4 và Cu vào dung dịch HCl dư thấy có 0,7 mol axit phản ứng và còn lại 0,35a gam chất rắn không tan. Mặt khác, khử hoàn toàn a gam hỗn hợp A bằng H2 dư thu được 34,4 gam chất rắn. % Khối lượng Cu trong hỗn hợp A gần nhất với?

A. 22%.         B. 16%.         C. 45%         D. 50%.

Nguyễn Đức Phú đã trả lời