Thuy Tram_1605

Cho a mol Fe vào 450 ml dung dịch chứa AgNO3 0,2M và Cu(NO3)2 0,15 M . Kết thúc phản ứng thấy Fe tan hết thu được dung dịch chứa 3 chất tan. a có giá  trị như thế nào?

Neo Pentan đã chọn câu trả lời