Cù Nguyễn Huy TháiTuấn

Cho Al vào dung dịch chứa FeSO4 và CuSO4 sau khi phản ứng kết thúc thu được dng dịch (X) và chất rắn (Y). Cho (X) vào dung dịch NaOH dư thu được 1 kết tủa duy nhất. Vậy (X) chứa:
A. Al2(SO4)3 và FeSO4 dư

B. Al2(SO4)3 và CuSO4

C. FeSO4

D. FeSO4 và CuSO4

Neo Pentan chọn trả lời