julieee07

Cho biết thành phần của hạt nhân của 5 nguyên tử như sau:

(6p+6n)       (20p+20n)     (6p+7n)

(20p+22n)    (20p+23n)

a) cho biết nguyên tử này thuộc bao nhiêu nguyên tố hóa học

b) viết tên , kí hiệu hóa học và nguyên tử khối của mỗi nguyên tố

c) vẽ sơ đồ đơn giản của nguyên tử mỗi nguyên tố

Neo Pentan đã chọn câu trả lời