Neo Pentan

Cho các chất axit fomic, axit acrylic, phenol, metyl axetat lần lượt phản ứng với Na, dung dịch NaOH đun nóng Số trường hợp có phản ứng xảy ra là

A. 8.       B. 6.       C. 5.       D. 7.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời