Neo Pentan

Cho các chất: Cu, Al2O3, FeCl2, Fe2(SO4)3, BaCl2, NaHCO3. Số chất tác dụng được với dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaNO3 và NaHSO4 là

A. 5.       B. 3.       C. 6.       D. 4.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời