Neo Pentan

Cho các chất: Fe; CrO3; Fe(NO3)2; FeSO4; Cr(OH)3; Na2Cr2O7. Số chất phản ứng được với dung dịch NaOH là:

A. 3.           B. 6.           C. 4.           D. 5.

lkhmu đã trả lời