Neo Pentan

Cho các chất sau: benzyl fomat, phenyl axetat, etyl axetat, tripanmitin. Số chất khi thủy phân trong dung dịch NaOH dư thu được ancol là

A. 3.       B. 1.       C. 4.       D. 2.

Neo Pentan chọn trả lời