Neo Pentan

Cho các chất sau: NH3 (1); CH3NH2 (2); C2H5NH2 (3); CH3NHCH3 (4); C6H5NH2 (5). Thứ tự tăng dần lực bazơ là?

A. (5) < (1) < (2) < (3) < (4)         B. (5) < (2) < (4) < (3) < (1)

C. (5) < (1) < (3) < (2) < (4)         D. (5) < (2) < (3) < (1) < (4)

Neo Pentan đã chọn câu trả lời