Quanlo24567809

Cho các chất sau: (NH4)2CO3, NaHCO3, Al(OH)3, Cr(OH)2, Zn(OH)2, Pb(OH)2, Sn(OH)2, H2O, NaHSO4, Na2HPO4. Số chất lưỡng tính là

A. 8        B. 9        C. 7        D. 6

Neo Pentan đã chọn câu trả lời