Neo Pentan

Cho các chất sau: Saccarozơ, glucozơ, etyl fomat, tinh bột và xenlulozơ. Số chất tham gia phản ứng thủy phân là

A. 4.       B. 5.       C. 3.       D. 2.

Neo Pentan chọn trả lời