ahnchanbaek

Cho các chất sau: Tristearin, hexan, benzen, glucozơ, xenlulozơ, metylamin, phenylamoni clorua, triolein, axetilen, saccarozơ. Số các chất không tan trong nước là

A. 6        B. 9        C. 8        D. 7

Neo Pentan chọn trả lời