Neo Pentan

Cho các dung dịch: CH3COOH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3, glucozơ, saccarozơ, C2H5OH, anbumin (có trong lòng trắng trứng). Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 là?

A. 5.         B. 4.         C. 6.         D. 7.

Neo Pentan chọn trả lời