Neo Pentan

Cho các dung dịch riêng biệt chứa các chất tan: KHCO3, Fe2(SO4)3, (NH4)2CO3, AlCl3, KAlO2. Số dung dịch tác dụng được cả với dung dịch NaOH và dung dịch HCl là

A. 4.       B. 1.       C. 2.       D. 3.

Neo Pentan chọn trả lời