binhonepice

Cho các dung dịch sau: Ba(NO3)2, K2CO3, MgCl2, KHSO4, Al2(SO4)3. Những cặp chất nào có thể tác dụng với nhau từng đôi một. Viết phương trình hóa học

Neo Pentan đã chọn câu trả lời