Neo Pentan

Cho các kim loại: Fe, Ag, Cu, Al. Kim loại dẫn điện tốt nhất là

A. AI.        B. Fe.       C. Cu.       D. Ag.

Neo Pentan chọn trả lời