Neo Pentan

Cho các nhận định sau:
(a) Phản ứng của este trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hóa.
(b) Trimetylamin là một amin bậc ba.
(c) Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt Ala-Ala và Ala-Ala-Ala.
(d) Tơ nilon-6,6 được trùng hợp bởi hexametylenđiamin và axit ađipic.
(e) Chất béo lỏng dễ bị oxi hóa bởi oxi không khí hơn chất béo rắn.
Số nhận định sai là

A. 4.       B. 1.       C. 2.       D. 3.

Neo Pentan chọn trả lời