Neo Pentan

Cho các phản ứng hóa học sau: (1) H2SO4 + Ba(OH)2. (2) HCl + Ba(OH)2 (3) NaOH + HCl. (4) H2SO4 + KOH. Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là

A. (1), (2), (4).         B. (2), (3), (4).

C. (1), (2), (3).       D. (1), (3), (4).

Neo Pentan chọn trả lời